Certyfikaty

Firma JJK Toner sp.z o. o.posiada Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
Jednostką certyfikującą  jest "TÜV Rheinland Polska"
Certyfikat ISO 9001:2015  
Certyfikat ISO 14001:2015
Wpis w Certipedii

Otrzymane certyfikaty potwierdzają nasze zaangażowanie w zakresie utrzymania wysokiej jakości  wyrobów i ochrony środowiska naturalnego.
Firma JJK Toner sp. z o.o. deklaruje ciągłe doskonalenie jakości wytwarzanych produktów oraz podejmowanie niezbędnych działań dla ochrony otaczającego środowiska zgodnie z przyjętą POLITYKĄ JAKOŚCI I ŚRODOWISKA. 

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Firma JJK Toner sp. z o.o. deklaruje ciągłe doskonalenie jakości wytwarzanych produktów oraz podejmowanie niezbędnych działań dla ochrony otaczającego środowiska poprzez:  
  • spełnianie wymagań Klientów ukierunkowane na wzrost ich zadowolenia,
  • osiąganie satysfakcjonujących wyników ekonomicznych sprzyjających rozwojowi i konkurencyjności naszych produktów,
  • doskonalenie kwalifikacji pracowników oraz podnoszenie ich kompetencji,
  • spełnianie wymagań prawnych, w tym szczególnie ochrony środowiska naturalnego,
  • ograniczanie emisji hałasu, pyłów, gazów, ścieków oraz innych odpadów poprodukcyjnych do otaczającego środowiska,
  • identyfikację ryzyka w prowadzonej działalności oraz eliminowanie jego wpływu na jakość produktów, środowisko i zadowolenie Klientów 

Zapewniamy, że powyższa polityka jest powszechnie dostępna, zrozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach firmy JJK Toner sp. z o.o. a Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem spełnia wymagania międzynarodowych norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 i jest ciągle udoskonalany. 
ISO 9001:2015
Norma, która określa wymagania jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji, wydany przez International Organization for Standardization.
System może byćwprowadzony w dowolnej organizacji, niezależnie od jej wielkości, czy rodzaju. Jest zorientowany na zrozumienie oraz spełnienie wymagań klienta poprzez określenie wymagań i potrzeb dla wyrobu danej organizacji. Norma zakłada podejście procesowe, nadzorowanie skuteczności wzajemnie powiązanych procesów i ich nieustanne doskonalenie. Wymaga też, aby dana organizacja wprowadziła nadzór nad dokumentacją i jej zapisami, usystematyzowała zarządzanie zasobami, ustanowiła procesy realizacji wyrobu i dokonywała systematycznych,obiektywnych pomiarów. Zakłada również zaangażowania kadry kierowniczej w procesie budowy systemu zarządzania jakością.
  

 
ISO 14001:2015
Jest normą, w oparciu o którą wprowadza się w organizacji system zarządzania środowiskiem. Jest ona wersją rozwojową normy BS 7750 wprowadzonej w 1992 roku przez British Standards Institution.
Pozwala na zbudowanie systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o podejście procesowe.
Głównym kryterium w tym systemie jest identyfikacja aspektów środowiskowych, w oparciu o które tworzy się rejestr. W rejestrze wskazuję się aspekty znaczące, na podstawie których następnie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.